ด่าน ตม.บ้านประกอบ
ผู้รับผิดชอบ ด่าน ตม.บ้านประกอบ
•เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553
•สถานที่ตั้ง  ต.บ้านประกอบ อ.นาทวี  จ.สงขลา
•ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ   ด่านโกตา บุตรา   (KOTA PUTRA)   เมืองปาดังเตอรับ รัฐเคดะห์    ประเทศมาเลเซีย
•มีภารกิจหน้าที่ ตรวจอนุญาตบุคคลเดินทางเข้า-ออก ณ.ช่องทางอนุญาต เส้นทางคมนาคมจากพรมแดน ถึงที่ตั้ง ตม.บ้านประกอบ
•เวลาทำการ  07.00 น. – 17.00 น.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….